OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Národný skúšobný poriadok (ZM‚SVV1-3)

Národný skúšobný poriadok ZŠK-SR
Rozsah skúšok
 
A. Skúška Základného minima (ZM)
 
Kritériá skúšky ZM

Vek psa v deň konania skúšok je najmenej 12 mesiacov. Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu, ani stupňa skúšok. Na skúškach sa môže zúčastniť každý pes ak spĺňa podmienky článku č.3. Úspešne vykonaná je skúška vtedy, ak pes v každej jej časti získa minimálne 70% dosiahnuteľných bodov. Známky: 145-150 výborne, 135-144 veľmi dobre, 120-134 dobre, 105-119 uspokojivo, 0-104 nedostatočne. Povelovú techniku uvádza SP skratkou pri každom cviku Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Tam, kde sú uvedené oba povely, je možné použiť ľubovoľný z nich, alebo obidva súčasne.

Náplň skúšky ZM, dosiahnuteľné body


Stopa:
Stopa vlastná, 200 krokov dlhá, 15 minút stará, raz zalomená do 90° uhla, predmet stopu ukončuje. Časový limit povolený na vypracovanie je 10 minút Z 50 (35)

Poslušnosť:
a) Privolanie psa (ľubovoľný z dvoch spôsobov) ZP 10b) Ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
b) Ovládateľnosť na vodidle ZP 10
c) Aport voľný (predmet psovoda) ZP 10
d) Odloženie psa (vzdialenosť 20 krokov, psovod otočený k psovi) ZP 10
e) Pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu: 50 (35)

Obrana:
a) Prieskum terénu (30x50 m, bez časového limitu) ZP 10
b) Označenie pomocníka 10
c) Ochrana psovoda ZP 10
d) Zadržanie pomocníka (hladké, vzdialenosť 30 krokov) ZP 10
e) Odvaha psa (naznačenie úderov,) 10
Obrana spolu 50 (35)

Celkom (stopa + poslušnosť + obrana) 150 (105)

 Pripomienky k vykonaniu skúšky ZM

Pokiaľ sa v tomto predpise neuvádza inak, platia pokyny pre vykonanie cvikov z časti II. Metodika a popis vykonávania cvikov.
Pod ľubovoľným spôsobom privolania sa rozumie spôsob privolania psa, tak ako ho uvádza článok 37. Ak si však psovod zvolí privolanie podľa bodu 6 tohto článku (do sedu pred psovoda), neplatí použitie posunkového povelu. Psovod spôsob privolania oznámi rozhodcovi pri hlásení.

Ak sa na prieskum terénu používajú umelé úkryty, pes sa vysiela jeden krát vpravo a jedenkrát vľavo (alebo opačne).
Pri prieskume nemusí byť terén bezpodmienečne neprehľadný. Pre hodnotenie rozhoduje záujem a ovládateľnosť psa.
Po vyslaní na prieskum do jedného smeru, psovod navedie psa podľa pokynov rozhodcu k miestu, kde je v úkryte figurant.
Hneď ako pes zistí miesto s figurantom, ostáva psovod stáť, ale psa môže povelmi povzbudzovať k označeniu figuranta.
Po ukončení tohto cviku psovod pripúta psa na vodidlo a odvedie ho. Sled obrany sa prerušuje a pokiaľ nastupujú ďalší účastníci, vykonávajú cviky a., a b., pokiaľ nie, medzi nasledujúce cviky je potrebné vložiť prestávku.
Cvik c., sa prevádza nasledovne: pred psovodom so psom stojí vo vzdialenosti približne 3 - 5 m od figuranta, ktorý na povel rozhodcu vydráždi psa a zaútočí na psovoda. V okamihu útoku psovod púšťa vodidlo a pes odpovedá na útok zákrokom. V prípade, že psovod vodidlo nepustí, pokladá sa to za hrubú chybu.
Po zákroku psa figurant s ním ešte krátku chvíľu bojuje a pritom naznačuje údery palicou – v tejto fáze cviku hodnotíme súčasne cvik e., - odvahu psa.
Na pokyn rozhodcu prestane figurant klásť odpor a ostáva stáť. Psovod psa odvolá, uchopí vodidlo a ostáva stáť.
Figurant odbieha od psovoda a psa a keď je medzi figurantom a dvojicou rozdiel 20 krokov, psovod odopína psa z vodidla a na pokyn rozhodcu ho vysiela na zákrok a sám hneď beží za psom.
Po dobehnutí figuranta musí pes ihneď vykonať zákrok. Na pokyn rozhodcu figurant prestáva klásť odpor vtedy, keď psovod dobieha na miesto stretu.
Na pokyn rozhodcu psovod psa odvolá, pripne na vodidlo a rozhodcovi sa z obrany odhlási.
Psovod môže povzbudzovať pred i počas zákroku psa. Povel na pustenie je povolený.

B. Skúška všestranného výcviku prvého stupňa (SVV1)


Kritériá skúšky SVV1

Vek psa v deň konania skúšok je najmenej 14 mesiacov. Účasť na tejto skúške nie je podmienená úspešným vykonaním akejkoľvek skúšky. Na skúškach sa môže zúčastniť každý pes, pokiaľ spĺňa podmienky článku č. 3.
Pre úspešné splnenie skúšky je potrebné v každej jej časti dosiahnuť najmenej 70% dosiahnuteľných bodov.
Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatočne.
Povelovú techniku uvádza SP pri každom cviku skratkou. Z = zvukový, P = posunkový povel. Ak SP uvádza oba povely, je možné použiť ktorýkoľvek z nich, alebo oba súčasne.

Náplň skúšky SVV1, dosiahnuté body

Stopa:
Stopa vlastná, dlhá 400 krokov, 30 minút stará, dvakrát lomená v 90° uhle, jeden predmet položený v priebehu stopy, druhý predmet stopu ukončuje. Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minút. ZP 100 (70)

Poslušnosť:
a) Privolanie psa za pochodu k nohe ZP 10
b) Ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10
c) Sadni, ľahni, vstaň na vodidle pri nohe psovoda) ZP 10
d) Odloženie psa za pochodu do polohy v ľahu ZP 10
e) Aport voľný (činka psovoda) ZP 10
f) Skok vysoký (prekážka vysoká 100 cm) ZP 10
g) Kladina nízka jedným smerom ZP 10
h) Štekanie psa (pes sedí na vodidle pri nohe psovoda) ZP 10
i) Odloženie psa (psovod vo vzdialenosti 30 krokov, otočený čelom k psovi) ZP 10
j) Pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100 (70)


Obrana:
a) Odhalenie páchateľa 20
- prieskum terénu ( 40x50m, čas 10 minút) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10
b) zaistenie páchateľa 20
- prehliadka páchateľa ZP 10
- výsluch páchateľa ZP 10
c) ochrana psovoda 20
- napadnutie psovoda pri stretnutí ZP 15
- ovládateľnosť (pustenie) Z   5
d) samostatná činnosť psa 20
- (hladké zadržanie 70 krokov) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) Z 5
e) odolnosť psa ( útok na psa, úder po záhryze,
vzdialenosť 30 krokov) ZP 20
Obrana spolu 100 (70)

Celkom (Stopa + poslušnosť + obrana) 300 (210)

 Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV1

Pokiaľ sa v tomto predpise neuvádza inak, platia pokyny pre vykonanie cvikov z časti II. Metodika a popis vykonania cvikov.
Pokiaľ sa na prieskum terénu použijú umelé úkryty, použijú sa dva vpravo, a dva vľavo, alebo opačne.
Po ukončení cviku b. na obrane sa sled cvikov prerušuje. Pokiaľ sa na skúškach zúčastnia ďalšie psy, absolvujú všetci cviky a a b. Ak nastúpi jeden psovod, vkladá sa medzi ďalšie cviky krátka prestávka.
Cvik c., sa tak isto u všetkých účastníkov skúša samostatne. Psovod so psom na vodidle idú určeným smerom. Oproti nim postupuje figurant, ktorý svojim správaním nedráždi psa. Keď je figurant vo vzdialenosti asi 3 – 5 m, psovod ho zastaví a spolu s priateľsky začnú rozprávať. Po čase sa rozhovor mení na hádku a figurant napáda psovoda. V okamihu útoku psovod púšťa vodidlo a ponechá psovi voľnosť k zákroku. Na pokyn rozhodcu po krátkom boji ostáva figurant stáť a psovod psa povelom odvolá. Psovod psa odvolá, chytí vodidlo a odchádza do vopred určeného priestoru.
V prípade, že sa pri stretnutí pes chová agresívne, stretnutie sa musí zopakovať toľkokrát, pokiaľ sa pes neukľudní.
Pokiaľ psovod pri napadnutí nepustí vodidlo, pokladá sa to za hrubú chybu.
Povel na pustenie je povolený.


Cviky d. a e. naväzujú na seba. Figurant vyjde z úkrytu a odchádza smerom od psa. Psovod na pokyn rozhodcu vypúšťa psa a hneď beží za ním. Po ukončení cviku d. psovod drží psa a figurant od neho odbieha. Keď je figurant od psa 30 krokov, otočí sa a zaútočí na psa. Pes má ihneď vykonať zákrok. Figurant bezprostredne po záhryze dáva psovi jeden, primerane silný úder a ďalej počas boja psovi už len hrozí. Na pokyn rozhodcu prestáva figurant klásť odpor, psovod psa odvolá, pripne na vodidlo a rozhodcovi sa z obrany odhlási. Pri tomto cviku sa pustenie nevyžaduje.

C. Skúška výcviku všestranného psa druhého stupňa (SVV2)
 
Kritériá skúšky SVV2

Vek psa v deň konania skúšok najmenej 16 mesiacov. Účasť psa na týchto skúškach je podmienená úspešným splnením skúšky SVV1. Na skúškach sa môže zúčastniť akýkoľvek pes spĺňajúci podmienky článku 3. Pre úspešné splnenie skúšky je potrebné dosiahnuť v každej jej časti najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov.
Známky: 290 – 300 výborne, 270 – 289 veľmi dobre, 240 – 269 dobre, 210 – 239 uspokojivo, 0 – 209 nedostatočne.
Povelovú techniku uvádza SP pri každom cviku skratkou Z = zvukový, P = posunkový povel. Tam kde sú uvedené oba povely, môže psovod použiť ktorýkoľvek z nich, alebo obidva súčasne.

Náplň skúšky SVV2, dosiahnuteľné body


Stopa:
Stopa cudzia, dlhá 650 krokov, 60 minút stará, položená cez poľnú cestu (používaný chodník), dvakrát lomená v 90° uhle, jeden predmet položený v priebehu stopy, druhý predmet stopu ukončuje. Časový limit na vypracovanie stopy je 15 minút.
ZP 100 (70)

Poslušnosť:
a) privolanie psa (pes si sadá pred psovoda) Z 10
b) ovládateľnosť psa bez vodidla Z 10
c) sadni, ľahni, vstaň, (pes na voľno, jeden krok pred psovodom) Z 10
d) za pochodu odloženie do polohy v stoji Z 10
e) aport skokom (prekážka 100 cm, činka usporiadateľa 1 kg) Z 10
f) kladina vysoká (jedným smerom) Z 10
g) štekanie ( pes stojí jeden krok pred psovodom) Z 10
h) plazenie psa so psovodom (10 m) Z 10
i) odloženie psa ( psovod vo vzdialenosti 70 krokov, otočený chrbtom) Z 10
j) pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100 (70)

Obrana:
a) odhalenie páchateľa 20
- prieskum terénu (60 x 100 m, čas 10 minút) ZP 10
- vyštekanie páchateľa 10


b) zaistenie páchateľa 20
- prehliadka a výsluch páchateľa ZP 10
- sprevádzanie páchateľa (20 m) 10
c) ochrana psovoda 20
- napadnutie psovoda pri prehliadke ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) Z 5
d) samostatná činnosť psa 20
- zadržanie pomocníka (hladké zadržanie 130 krokov) ZP 15
- ovládateľnosť 5
e) odolnosť psa (útok na psa, dva údery po záhryze, vzdialenosť 40 krokov) 20
Obrana spolu 100 (70)
Celkom (stopa + poslušnosť + obrana) 300 (210)


Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV2

Pokiaľ sa v tomto predpise neuvádza inak, platia pokyny pre vykonanie cvikov z časti II. Metodika a popis vykonania cvikov.
Pokiaľ sa na prieskum terénu použijú umelé úkryty, použijú sa tri vpravo a tri vľavo, alebo opačne.
Po cvikoch obrany a – c. je potrebné prerušiť sled obrany. Ak sú na skúšku prihlásené ďalšie psy, absolvujú uvedené cviky aj ony. Ak je len jeden pes, je potrebné medzi ďalšou časťou skúšky urobiť prestávku.
Pri cviku ovládateľnosť je povolený povel na pustenie.
Cvik d. a e na seba naväzujú. Po ukončení cviku d. psovod pridrží psa a figurant od neho odbieha. Keď je vo vzdialenosti 40 krokov, otočí sa bez vydrážďovania podnikne na psa útok. V tom okamihu psovod psa uvoľní. Figurant tesne po záhryze psa udrie a potom počas boja ešte raz. Pes na údery nesmie reagovať. Na pokyn rozhodcu figurant prestane klásť odpor, psovod psa odvolá, pripúta a u obrany sa odhlási. Pustenie sa pri tomto cviku nehodnotí.

D. Skúška výcviku všestranného psa tretieho stupňa (SVV3)

Kritériá skúšky SVV3.

Vek psa v deň konania skúšok najmenej 18 mesiacov. Účasť na skúške je podmienená úspešným splnením skúšky SVV2.
Na skúškach sa môže zúčastniť akýkoľvek pes spĺňajúci podmienky článku 3. Pre úspešné splnenie skúšky je potrebné dosiahnuť v každej jej časti najmenej 70% dosiahnuteľných bodov.
Známky: 190 – 300 výborne, 270 – 289 veľmi dobre, 240 – 269 dobre, 210 – 239 uspokojivo, 0 – 219 nedostatočne.
Povelovú techniku uvádza SP pri každom cviku skratkou : Z = zvukový, P = posunkový povel. Tam, kde sú uvedené oba povely, môže psovod použiť ktorýkoľvek z nich, alebo obidva súčasne.
Náplň skúšky SVV3, dosiahnuteľné body

Stopa:
Stopa cudzia, 1300 krokov dlhá, 180 minút stará, vedená cez používanú cestu, dvakrát lomená v 90° uhle. Jeden predmet položený na trase stopy, druhý predmet stopu ukončuje. Časový limit na vypracovanie 25 minút. ZP 100 (70)

Poslušnosť:
a) privolanie psa (pes si sadá k nohe psovoda) P 10
b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, psovod 25 krokov pred psom) P 10
c) odloženie psa za pochodu do polohy v sede Z 10
d) aport šplhom (výška prekážky 1,8 m, činka usporiadateľa 1 kg) Z 10
e) kladina vysoká obojsmerne (psovod na mieste) Z 10
f) štekanie psa (pes na voľno, 25 krokov pred psovodom) P 10
g) vysielanie psa vpred (2 krát, vzdialenosť 50 m) spojené s privolaním ZP 10
h) plazenie psa (samostatne k psovodovi, 15 krokov) P 10
i) odloženie psa (psovod v úkryte vzdialenom 100 krokov ) Z 10
j) pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosť spolu 100 (70)

Obrana:
a) odhalenie páchateľa 20
- prieskum terénu (60 x 150 m, čas 10 minút) ZP 10
- vyštekanie pomocníka 10
b) zaistenie páchateľa 20
- prehliadka, výsluch, sprevádzanie (40 + 20 krokov) Z 10
- stráženie pomocníka (psovod v úkryte, 2 + 1 minúta) Z 10
c) ochrana psovoda 20
- napadnutie psovoda pri sprevádzaní pomocníka Z 15
- ovládateľnosť (púšťanie) Z 5
f) samostatná činnosť psa 20
- zadržanie s protiútokom (250 krokov) ZP 15
- ovládateľnosť (púšťanie) Z  5
g) odolnosť psa (cvik napojený na predchádzajúci, 1 úder tesne po zákroku, 2 ďalšie počas boja 20
Obrana spolu 100 (70)
Celkom (stopa + poslušnosť + obrana) 300 (210)


Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV3

Pokiaľ sa v tomto predpise neuvádza inak, platia pokyny pre vykonanie cvikov z časti II. Metodika a popis vykonania cvikov.
Privolanie sa vykonáva z prvého, alebo druhého vyslania, podľa rozhodnutia rozhodcu.
Pri cviku vysielanie psa je možné použiť posunkový a zvukový povel, súčasne, pre cvik privolanie je povolený len posunkový povel. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely, je pred započatím cviku povolené jeden krát osloviť psa menom.
Pokiaľ sa na prieskum terénu používajú umelé úkryty, použijú sa tri vpravo, a tri vľavo, alebo opačne.
Po uskutočnení cvikov a., - c., sa sled obrany prerušuje. Ak sú na skúške prítomní ďalší psovodi, tieto cviky sa uskutočnia so všetkými. Ak skladá skúšku psovod sám, medzi cviky a. – c., a cviky d. – e., je potrebné vložiť krátku prestávku.
Pri cviku púšťanie je povel povolený, s výnimkou cviku stráženia páchateľa, kde po zákroku musí byť pustenie figuranta psom samostatné.