OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Skúšky malých plemien

Vitajte na stránke kynologiasala.wbl.sk v sekcii Skúšky malých plemien

 

SKÚŠKA ZÁKLADNÉHO MINIMA MALÝCH PLEMIEN (ZMMP)

Kritériá pre skúšku ZMMP

1. Vek psa najmenej 12 mesiacov.
2. Účasť na skúške nie je podmienená splnením iného druhu alebo stupň a skúšky.
3. Skúšky sa môže zúčastniť len pes malého plemena.
4. Pre úspešné vykonanie skúšky je potrebné získať v každej časti skúšky najmenej 70% z dosiahnuteľného počtu bodov.
5. Známky: 145-150 výborne, 120-134 dobre, 105-119 uspokojivo, 0-104 nedostatočne.
6. Povelovú techniku uvádza Skúšobný poriadok pri každom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P= posunkový povel. Pokiaľ sú
uvedené obidve skratky, môže psovod použiť jeden z povelov,alebo oba povely súčastne.
7.Počas skúšky pes nemusí mať náhubok.
8.Výstroj psa: hladký obojok, vodidlo, predmet aportovania, predmety
na vyhľadávanie, predmet na
stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.


Náplň skúšky ZMMP, dosiahnuteľné body

Stopa
1. Stopa vlastná, 150 m dlhá, 15 minút stará, raz lomená do pravého uhla, predmet končiaci stopu. Časový limit na
vypracovanie stopy je 10 minú t. Z 50 (35)


Poslušnosť
a) privolanie psa (ľubovoľný z troch spô sobov) ZP 10
b) ovládateľnosťpsa na vodidle ZP 10
c) aport voľný (predmet psovoda) ZP 10
d) odloženie psa (psovod v dohľade psa vo vzdial.15 m) ZP 10
e) pokoj psa pri streľbe 10
Poslušnosťspolu 50 (35)


Špeciálne cviky

a) vyhľadanie a prinesenie troch odhodených predmetov psovoda na voľnom priestranstve (20 x 30 m)
b) rozlišovanie predmetov psovoda 15
prvý úspešný pokus 5
druhý úspešný pokus 10
c) chovanie sa psa voč i osobám, ktoré ho neohrozujú 15
Špeciálne cviky spolu 50 (35)

Celkom 150 (105)


Pripomienky k vykonaniu skúšky ZMMP

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, platia pre vykonávanie cvikov pokyny z druhej časti Skúšobné ho poriadku „Metodika a
vykonávanie cvikov".
2. Pri skúške sa prihliada na to, že ide o skúšku pre malých psov. Podľa toho sa upravujú i podmienky pre hodnotenie výkonu psa.
3. Rozlišovanie predmetov psovoda sa vykonáva medzi 2 predmetmi pomocníka na vzdialenosť 5 metrov.
4. Cvik rozlišovania sa vykonáva v dvoch pokusoch. Pri druhom pokuse sa zmení miesto položenia predmetu psovoda medzi
predmetmi pomocníka.
5. Rozdielne bodové hodnotenie platí pre prvý (5) a druhý (10) úspešný pokus.
6. Predmety nesmú byť väčšie ako 100 cm2.
7. Pred vyslaním psa na rozlišovanie predmetov musí dať psovod psovi navetriť iný vlastný predmet. Navetranie z ruky sa
nepripúšťa.
8. Pri prinesenípredmetu sa nepožadujú presné sadnutie si pred psovoda a odovzdanie predmetu ako pri aportovaní.
9. Po vyslaní psa na rozlišovanie stojí psovod na východzom stanovišti a nesmie psa už ovplyvňovať.
10. Vyhľadanie a prinesenie troch odhoden ých predmetov psovoda formou 3 aportov v menej prehľadnom priestore.
Psovod vždy približ ne po 10 m odhadzuje predmet a na pokyn rozhodcu vysiela psa. Predmety musia byť odhadzované striedavo vľavo a vpravo.
11. Chovanie psa voči osobám, ktoré ho neohrozujú , sa hodnotí v situácii, keď psovod s upútaným psom prechádza skupinou
minimálne 5 osôb, ktoré si psa nevšímajú . Pes má prejsť nebojácne medzi osobami a sledovať psovoda.

 


 

SKÚŠKA PSOV MALÝCH PLEMIEN PRVÉHO STUPŇA(SMP 1)


Kritéria skúšok SMP

1. Vek psa najmenej 14 mesiacov.
2. Účasť na skú ške je podmienená splnením skú šky ZMMP.                                                                                                                        3. Pre úspešné splnenie skúšky treba získať v každej časti skúšky najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov
(v zátvorkách pri bodovom hodnotení).
4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 dostatoč ne.
5. Povelovú techniku uvádza skú šobný poriadok pri kaž dom z cvikov skratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Ak
skú šobný poriadok uvádza obidve skratky, potom psovod mô ž e použ iťjeden povel alebo obidva sú časne.
6. Počas skúšky pes nemu símať náhubok, s výnimkou cvikov stráženia predmetu.
7. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmety na stopu, rozlišovanie a vyhľadávanie,
predmet na stráženie. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.

 

Náplň skúšky SMP l, dosiahnuteľné body

Stopa
Stopa vlastná, dlhá 300 metrov, lomená dvakrát v pravom uhle, 30 minút stará, prvý predmet na stope, druhý predmet
stopu ukončuje. Časový limit na vypracovanie stopy je desať minút.


Poslušnosť
a) privolanie k nohe za pochodu ZP 10
b) ovládateľnosťpsa na vodidle ZP 10
c) sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) ZP 10
d) odlož enie za pochodu ľahni ZP 10
e) aport voľný (predmet psovoda) ZP 10
f) skok vysoký (50 cm) ZP 10
g) kladina nízka (jedným smerom) ZP 10
h) štekanie psa na povel (pes sedí pri nohe na vodidle) ZP 10
i) odlož enie (ponechanie psa psovod na dohľad psovi, 25 m) ZP 10
j) pokojnosťpsa pri streľbe 10
Poslušnosťspolu 100(70)


Špeciálne cviky
a) rozlišovanie predmetov psovoda
prvý ú spešný pokus Z 5
druhý ú spešný pokus Z 10 15
b) vyhľadávanie predmetov psovoda na voľnom priestranstve (20x50 m, 3 predmety, č as 6 minú t)
Z 40
c) stráž enie predmetu psovoda ZP 20
d) samostatnáčinnosťpsa ZP 25
Špeciálne cviky spolu 100 (70)

Celkom (Stopa, Poslušnosť, Špeciálne cviky) 300 (210)


Pripomienky k vykonaniu skúšky SMP l

1. Pokiaľsa v tomto č lánku neuvádza inak, platia pre vykonanie cvikov pokyny z druhej časti „Metodika a prevedenie
cvikov".
2. Rozpoznanie predmetov psovoda sa uskutoč ň uje medzi štyrmi predmetmi pomocníkov. Cvik rozlišovania predmetov
sa robí dvakrát (dva pokusy). Pri druhom pokuse sa miesto polož ených predmetov medzi ostatnými predmetmi
pomocníkov zmení.
3. Rozdielne bodové hodnotenie platí pre prvý a druhý ú spešný pokus.
4. Predmety nesmú byť väčšie ako 100 cm2.
5. Pred vyslatím psa na rozlišovanie predmetov musí psovod dať psovi navetriť (oňuchať) iný, vlastný predmet. Navetranie z ruky sa nepripúšťa.
6. Pri prinesenípredmetu sa nevyž aduje presné sadnutie si psa pred psovoda a odovzdanie predmetu ako pri aportovaní.
7. Po vyslanípsa na rozlišovanie psovod stojína východzom stanovišti a psa už nesmie ovplyvň ovať.
8. Rozmery predmetu pre cvik stráž enia sa neurčujú . Predmet však musízodpovedaťú čelu cviku a využ itia psa (peň až enka,
kabela, bycikel a pod.).

 SKÚŠKA PSOV MALÝCH PLEMIEN DRUHÉHO STUPŇA (SMP 2)


Kritéria skúšok SMP 2

1. Vek psa najmenej 16 mesiacov.
2. Účasť na tejto skú ške je podmienená ú spešným splnením skú šky SMP 1.
3. Skúška je ú spešná, ak sa v každej časti skúšky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľné ho počtu bodov (v zátvorkách pri bodových hodnotách).
4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatočne. Povelovú
techniku skú šobný poriadok uvádza pri každom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P= posunkový povel.
5. Počas skúšky pes nemá mať náhubok.
6. Výstroj psa: hladký obojok, vodidlo, aportovacia č inka. Podlá volby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.         

Náplň skúšky SMP 2, dosiahnuteľné body

Stopa                                                                                                                                                                                                                                                                               Stopa cudzia stopa 500 m, jednu hodinu stará, dvakrát zalomená do pravé ho uhlajeden predmet na stope,druhým
predmetom sa stopa končí.Časový limit na vypracovanie stopy 15 min. Z 100 (70)

Poslušnosť
a) privolanie psa (pes si pokojne sadne pred psovoda) Z 10
b) ovládateľnosťpsa bez vodidla Z 10
c) sadni, ľahni, vstaň (pes je voľný, jeden krok pred psovodom) Z 10
d) za pochodu odlož enie stojmo Z 10
e) aport skokom (50 cm, č inka psovoda) Z 10
f) kladina vysoká (jedným smerom) Z 10

g) štekanie psa (pes je voľný, jeden krok pred psovodom) Z 10
h) plazenie psa so psovodom (10m) Z 10
i) odlož enie psa (psovod na dohľad psa, vzdialenosť50 m) Z 10
j) pokojnosťpsa pri streľbe 10
Poslušnosťspolu 100 (70)

Špeciálne cviky
a) rozlišovanie cudzieho predmetu
prvý ú spešný pokus Z 45
druhý ú spešný pokus Z 25 40
b) vyhľadávanie cudzích predmetov na voľnom priestranstve (20x50 m, 3 predmety, č as 6 minú t)
Z 40
c) ochrana psovoda
prepadnutie psovoda Z 15
ovládateľnosťpsa (pú šťanie) Z 5 20
Špeciálne cviky spolu 100 (70)

Celkom (Stopa, Poslušnosť, Špeciálne cviky) 300 (210)

 Pripomienky k vykonaniu skúšky SMP 2

1. Ak sa v tomto č lánku neuvádza inak, pre vykonanie cvikov platia pokyny z druhej č asti „Metodika a vykonanie cvikov".
2. Rozlišovanie cudzieho predmetu prebieha medzi predmetmi pomocníkov.
3. Pomocník, predmet ktoré ho musí pes označiť, zanechá na východzom stanovišti psovoda ešte jeden, pachovo zhodný
predmet.
4. Cvik rozlišovania predmetov sa koná dvakrát (dva pokusy). Pri druhom pokuse sa menímiesto polož enia predmetov, ktoré
má pes označiť spomedzi ostatných predmetov pomocníkov. Obidva pokusy sa robia s predmetmi tej istej osoby (osoba, ktorá pokladá stopu).
5. Rozdielne bodové hodnotenie platí pre prvý a druhý úspešný pokus.
6. Predmety nesmú byť väčšie ako 100 cm2.
7. Predmety musí pes doniesť a odovzdať takým spôsobom, aký sa vyžaduje pri aportovaní. To platí aj pri cviku vyhľadávania
cudzích predmetov, pokiaľnejde o predmety ťaž ké a nedosiahnuteľné .
8. Po vyslanípsa na rozlišovanie psovod stojína východzom stanovišti a nesmie psa už ovplyvň ovať.
9. Cvik obrana psovoda sa robí takto:
a) psovod so psom bez vodidla pri nohe postupuje po urč enej trase, na ktorej sa už predtým ukryl pomocník,
b) akonáhle psovod a pes prídu do blízkosti úkrytu pomocníka, podnikne pomocník na psovoda útok,
c) pes musí na zaútočenie pomocníka odpovedať zákrokom,
d) na pokyn rozhodcu ostane pomocník pokojne stáťa pes ho musí pustiť. K zákroku ako aj na pustenie pomocníka môže psovod dať povel,
e) na pokyn rozhodcu psovod zavolá psa k nohe.
10. Pri cvikoch ochrany psovoda sa nepouž íva prú t a ani sa než iada zákrok psa do hornej časti paž e pomocníka. Oproti tomu sa odporúča, aby mal pomocník ochranný oblek.

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, mazať a ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

  • Používajte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový riadok.
  • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
  • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
  • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk